Judo-Club

Nom & Prénom:
Judo-Club
Président:
Sören Schüller
Secrétaire:
Gilbert Zuné
Trésorier:
Marc Reckinger
Comité:

Sören Schüller (President), Jean-Pierre Weber a Marc Reckinger (Vizepresidenten), Gilbert Zuné (Sekretär), Marc Reckinger (Tresorier), Andy Bissen, Camille Hoffmann, Claude Siebenbour, Gilles Sauber, Jerôme Michels, Laurent Bangnowski an Tun Nadalini. Éierepresident ass den Hervé Farinon an de Bert Donkels Éieremember.

Adresse:
43, route d’Eppeldorf
Code postal:
L-6312
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:

Kontaktformular