Clubs et associations

Nom & Prénom:
Président:
Monique Paulus
Secrétaire:
Marie-Josée Mertz-Blum
Trésorier:
Guy Hilbert
Comité:

Paulus Monique (Presidentin), Sandra Quint (Vizepresidentin), Marie-Josée Mertz-Blum (Sekretärin), Guy Hilbert (Tresorier), Isabelle Mertz an Thorsten Quint (Memberen).

Adresse:
2, an der Ruetsbech
Code postal:
L-6552
Localité:
Berdorf
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Betty Helminger
Adresse:
17, Réimerwee
Code postal:
L-7640
Localité:
Christnach
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Etienne Vrolijk
Secrétaire:
Tanja Weis
Trésorier:
Corey Dupont
Comité:

Etienne Vrolijk (President), Andy Wagner (Vizepresident), Tanja Weis (Sekretärin), Corey Dupont (Keessjee), Lyn Stangé (Vertriederin vun der Jugend), Christian Kröger a Guy Tholl (Memberen).

Adresse:
8A, rue du Bois
Code postal:
L-6314
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Christiane Steinmetzer
Secrétaire:
Georges Rischette
Trésorier:
René Champagne
Comité:

Anne-Marie Linckels-Volmer (Éierepresidentin), Christiane Steinmetzer (Presidentin), Guy Hanff (Vizepresident), Georges Rischette (Sekretär), René Champagne (Keessier an Delegéierte vum Syndicat d’initiative et du tourisme), Danièle Kohn-Stoffels, Patrick Sanavia a Magalie Tasch (Vertrieder vum Kulturministère) a Lily Scholtes a Jean-Luc Nosbusch (Delegéierte vun der Gemeng).

Adresse:
24, rue du Château
Code postal:
L-6313
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Téléphone:
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Carlo Welter
Secrétaire:
Michel Welter
Trésorier:
Eric Wampach
Adresse:
87, Grand-rue
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Lou Brandenburger-Lorang
Secrétaire:
Lou Brandenburger-Lorang
Trésorier:
Lou Brandenburger-Lorang
Adresse:
22, route de Reisdorf
Code postal:
L-6311
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Romain Thielen
Adresse:
55, Grand-rue
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Edith Bergman
Adresse:
8, rue du Bois
Code postal:
L-6314
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Marcel Ewen
Adresse:
15, rue Halanzy
Code postal:
L-1712
Localité:
Luxembourg
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Etienne Vrolijk
Secrétaire:
Etienne Vrolijk
Trésorier:
Corey Dupont
Comité:

Chef de centre: Etienne Vrolijk
Chef de centre adjoint: Andy Wagner
Administration: Etienne Vrolijk
Jeunes: Lyn Stangé
Logistique et technique: Andy Wagner
Formation: Corey Dupont

Adresse:
8A, rue du Bois
Code postal:
L-6314
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Jean Schiltz
Secrétaire:
Eliane Seiwert
Trésorier:
Nicole Seiwert
Adresse:
21, rue de Christnach
Code postal:
L-7680
Localité:
Waldbillig
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Paul Kayser
Secrétaire:
Tanja Kayser
Trésorier:
Lucien Bertrand
Adresse:
5, rue Mameranus
Code postal:
L-2117
Localité:
Luxembourg
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Anne Kohl-Kortum
Secrétaire:
Paule Longue
Trésorier:
Alain Rommes
Adresse:
12, chemin des Rochers
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Anibal Alves
Secrétaire:
Daniel Monteira da Rocha
Trésorier:
Fernando Santos Pala
Adresse:
7A, rue du Château
Code postal:
L-6313
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Sören Schüller
Secrétaire:
Gilbert Zuné
Trésorier:
Marc Reckinger
Comité:

Sören Schüller (President), Jean-Pierre Weber a Marc Reckinger (Vizepresidenten), Gilbert Zuné (Sekretär), Marc Reckinger (Tresorier), Andy Bissen, Camille Hoffmann, Claude Siebenbour, Gilles Sauber, Jerôme Michels, Laurent Bangnowski an Tun Nadalini. Éierepresident ass den Hervé Farinon an de Bert Donkels Éieremember.

Adresse:
43, route d’Eppeldorf
Code postal:
L-6312
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Jean Schilling
Secrétaire:
Alexandre Pereira
Trésorier:
Alexandre Pereira
Adresse:
16, Grand-rue
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Marc Kohl
Secrétaire:
Marc Kohl
Trésorier:
Philippe Meyers
Adresse:
12, chemin des Rochers
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort ​
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Alphons Haaker
Secrétaire:
Renate Vrolijk
Trésorier:
Henriette Groeneveld
Comité:

Edith Bergman, Félicie Stangé, Renate Vrolijk, Henriette Groeneveld, Carlo Houdremont, Marc Reckinger an Alphons Haaker

Adresse:
8, rue du Bois
Code postal:
L-6314
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Corinne Ries
Adresse:
1, rue des Champs
Code postal:
L-6315
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Tom Nehrenhausen
Adresse:
33, Grand-rue
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Françoise Bonert
Secrétaire:
Françoise Bonert
Trésorier:
Camille Hoffmann
Comité:

Françoise Bonert (Presidentin a Sekretärin), Camille Hoffmann (Trésorier), John Stirn (Délégéierte vun der Gemeng), Carole Schaffner-Bintener, Jos Scholtes, Jean-Paul Post, René Champagne, Nancy Dupont-Courtois, Alphons Haaker an Emile Wies (Memberen).

Adresse:
87, Grand-rue
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Patrick Goetzinger
Secrétaire:
Manuela Pelletier
Trésorier:
Claudine Gremling
Adresse:
Patrick Goetzinger
p.a. Famille Switala-Theis
8, rue de l’Auberge
Code postal:
L-6315
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Fränz Hauschild
Secrétaire:
Tom Gengler
Trésorier:
Sandra Drouet
Adresse:
8, an de klenge Gaarden
Code postal:
L-6315
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Save the date:
06. – 08.08.2021: Hard Ball
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Président:
Nancy Dupont-Courtois
Secrétaire:
Ralph Berkes
Trésorier:
Steve Dupont
Adresse:
57, route de Reisdorf
Code postal:
L-6311
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Président:
Jean-Claude Olinger
Adresse:
5, rue Kummel
Code postal:
L-6310
Localité:
Beaufort
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact: