Adress

13, rue Kummel
L-6310 Beaufort

 

Règlement d’utilisation

Taxes et tarifs

 

De Reservatiounskalenner vum Kummelsbau steet nëmmen als Informatioun zur Verfügung. Ausschlaggebend ass den offizielle Reservatiounskalenner am Populatiounsbüro vun der Gemeng.

Schrëftlech Reservatioune sinn ze riichten un:

Administration communale de Beaufort
9, rue de l’Église
L-6315 Beaufort

E-Mail: population@beaufort.lu

Tel. 83 60 45 20

Dernière modification le 15.03.2024
Aller au contenu principal