Ouverture vun der Kiermes

Déi berodend Kommissioun vun der Integratioun vun der Gemeng Beefort organiséiert eng kleng Ouverture vun der Beeforter Kiermes op der Place des Nations (Kiosk). Um Programm sti vun 18.30 bis 21 Auer ënner anerem Musék mam Romain Thielen, Kiermeskuch an eng gutt Kiermesdrëpp. D‘Fest fënnt ënnert dem Regimm vum CovidCheck statt an de Site ass ab 18 Auer zougänglech.

La commission consultative communale d’intégration de la commune de Beaufort organise une petite ouverture de la kermesse à la Place des Nations (kiosque). Au programme de 18.30 à 21 heures figurent e.a. de la musique avec Romain Thielen, gâteau de kermesse et une bonne « Kiermesdrëpp ». L‘événement se déroulera sous le régime CovidCheck et le site sera accessible à partir de 18 heures.

Date

01 octobre 2021
Expiré!

Heure

18:00 - 21:00

Lieu

Place des Nations (Kiosk)

Organisateur

Commission consultative communale d'intégration
QR Code
Aller au contenu principal