Vum Bam zum Briet

9:00-16:00
Beaufort/Berdorf & Manternach
5 Euro

info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91

Bei engem Trëppeltour mat de Fierschtere Marc Hoffmann a Fränk Adam gitt dir alles iwwer d‘Bewirtschaftung vun engem Bësch gewuer. Hei sicht dir och zesumme mat hinnen e Bam eraus, dee vu professionelle Bëschaarbechter geha a geréckt gëtt. Am Nomëtte gitt dir an d‘Seeërei Scholtes a léiert de Betrib kennen, den aus ärem Bam Brieder schneit.

Vom Baum zum Brett
Bei einem Spaziergang mit den Förstern Marc Hoffmann und Fränk Adam erfahren Sie alles über Waldwirtschaft. Hier suchen Sie auch gemeinsam mit ihnen einen Baum aus, der dann von professionellen Waldarbeitern gefällt wird. Am Nachmittag lernen Sie die Sägerei Scholtes kennen, die aus Ihrem Baum Bretter schneidet.

From tree to plank
During a walk with the foresters Marc Hoffmann and Fränk Adam you will learn everything about forest management. Here you will also choose a tree together with them, which will then be felled by professional forest workers. In the afternoon you will get to know the Scholtes sawmill, which cuts planks from your tree.

De l’arbre à la planche
Lors d’une promenade avec les forestiers Marc Hoffmann et Fränk Adam, vous apprendrez tout sur la gestion forestière. Ici, vous choisirez également un arbre avec eux, qui sera ensuite abattu par des travailleurs forestiers professionnels. Dans l’après-midi, vous découvrirez la scierie Scholtes, qui découpe des planches de votre arbre.

Date

15 janvier 2022
Expiré!

Heure

09:00 - 16:00

Tarif

5.00€

Organisateur

Natur- & Geopark Mëllerdall
Email
info@naturpark-mellerdall.lu
Site Web
http://www.naturpark-mellerdall.lu
QR Code
Aller au contenu principal