Tag des Baumes im Natur- und Geopark Mëllerdall

Am 11. November fand in der Supp in Heffingen die jährliche Pflanzaktion des Natur- und Geopark Mëllerdall zum Anlass des Nationalen Tag des Baumes statt. Der Standort war kein Zufall, sondern wurde ganz gezielt auf den Baum des Jahres 2023, die Moorbirke „Betula pubescens“, hin ausgewählt. Wie der Name verrät, ist die Moorbirke auf feuchte bis nasse Standorte angewiesen und kommt als typische Pionierart auch mit schwierigsten Verhältnissen zurecht. Entlang der renaturierten Weißen Ernz sollten die neu gepflanzten Bäume also gute Voraussetzungen haben sich zu etablieren.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heffingen und der Natur- und Forstverwaltung wurde wie in den Jahren zuvor für jede der elf Naturparkgemeinden (sowie für die Beitrittsgemeinde Reisdorf) ein Baum gepflanzt, symbolisch für die Vernetzung der Region und ihrer Gemeinden. Mit ihrer gut sichtbaren, für Birken typischen hellen Rinde, werden die Bäume in den kommenden Jahren sicherlich ein weiterer Blickfang in der ohnehin schon eindrucksvollen Landschaft entlang des nationalen Radweges PC5 darstellen. 

 

Journée nationale de l’arbre dans le Natur- et Geopark Mëllerdall

Le 11 novembre, l’action de plantation annuelle du Natur- et Geopark Mëllerdall à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre a eu lieu à la Supp à Heffingen. Le site n’a pas été choisi par hasard, mais de manière très ciblée en fonction de l’arbre de l’année 2023, le bouleau pubescent « Betula pubescens ». Comme son nom l’indique, le bouleau pubescent est tributaire de sites humides à mouillés et, en tant qu’espèce pionnière typique, il s’accommode des conditions les plus difficiles. Le long de l’Ernz blanche renaturée, les arbres nouvellement plantés devraient donc avoir de bonnes conditions pour s’établir.

En collaboration avec la commune de Heffingen et l’Administration de la nature et des forêts, un arbre a été planté pour chacune des onze communes du parc naturel (ainsi que pour la commune adhérente de Reisdorf), symbolisant ainsi la mise en réseau de la région et de ses communes. Avec leur écorce claire bien visible, typique des bouleaux, les arbres attireront certainement l’attention dans les années à venir dans le paysage déjà impressionnant le long de la piste cyclable nationale PC5.

Dernière modification le 15.11.2023

Des articles de la même catégorie

Grousse Succès fir de Beeforter Wantermaart

Grousse Succès fir de Beeforter Wantermaart

Déi wochelaang Iwwerleeungen, Planungen a Virbereedungen hu sech schlussendlech gelount an d’Beeforter Duerffrënn kënnen houfreg sinn, datt se zesumme mat den aneren Duerfveräiner an der Ënnerstëtzung vun der Gemeng rëm fäerdegbruecht hunn een erfollegräiche...

lire plus
De Kleeschen ass komm

De Kleeschen ass komm

Am Kader vun enger Adventsfeier de leschte Freideg am Judossall ass de Kleeschen déi jonk Sportler besiche komm an huet hinnen ee klenge Kaddo iwwerreecht. Virun der Visitt stoung nach een Training fir déi ganz Famill um Programm. Nodeems d’Kaddoen iwwerreecht goufen...

lire plus
Klenge Chrëschtmaart

Klenge Chrëschtmaart

Virum Gebai vun der Seniorernesidenz “Petite Suisse” gouf de leschte Freideg vu 15 bis 19 Auer ee klenge Chrëschtmaart organiséiert. An enger gemittlecher a chrëschtlecher Atmosphär goufe selwer gemaachener Dekoratioun a Kichelcher vum Foyer ugebuede grad esou ewéi...

lire plus
Aller au contenu principal